Arquivo da categoría: Biblioteca de Galicia e Servizo de Bibliotecas

O Arquivo de Galicia recibirá o fondo documental e a biblioteca de Olga Gallego

Polo seu interese reproducimos o artigo da doazón do fondo documental e biblioteca de Olga Gallego ao Arquivo de Galicia:

Olga Gallego foi directora do Arquivo Histórico Provincial de Ourense e membro da Real Academia Galega. De forma paralela á súa vida profesional, desenvolveu unha constante actividade como investigadora no campo da arquivística e dos arquivos e da historia en múltiples aspectos relacionados coa historia económica, social e administrativa de Galicia en xeral e da súa cidade en particular. Algúns dos traballos que produciu constitúen achegas singulares e relevantes nestas disciplinas.
O fondo documental ten un volume de 5,6 metros lineais (49 unidades de instalación). Neste conxunto atópanse documentos de carácter persoal xunto con outros relacionados coas súas actividades profesionais e intelectuais. Estes son os de maior interese e extensión. É salientable o voluminoso ficheiro elaborado a partir de documentos de diversos arquivos, pero especialmente do Histórico Provincial de Ourense. Moitas das referencias que o integran foron utilizadas por ela nos seus traballos, pero outras moitas permanecen inéditas e constitúen un conxunto de datos de extraordinario interese que poderá ser utilizado polos investigadores. O ficheiro constitúe ademais, en por si, un extraordinario testemuño da forma de traballar e de investigar que tiña Olga Gallego.
A súa biblioteca profesional, en fin, composta por máis de 500 títulos, resultará de gran utilidade tanto aos profesionais do Arquivo de Galicia como a calquera cidadán que desexe consultalo. O seu catálogo áchase xa dispoñible no enderezo:
Advertisement

Plan Estratéxico Gaiás-Cidade da Cultura

ANABAD-Galicia ante a presentación do Plan estratéxico do Gaiás-Cidade da Cultura  desexa manifestar a súa fonda preocupación ante a reunión nunha soa sede do Arquivo e a Biblioteca de Galicia, porque supón unha considerable perda de identidade e de visibilidade de ambas as dúas institucións, e contribúe a incrementar a confusión entre as misións e funcións dos dous centros, do que pode derivar a desvertebración tanto do Arquivo coma da Biblioteca e, incrementar os problemas de funcionalidade dos edificios, ata facer inviable a súa operatividade.

Chámanos a atención que os dous únicos centros con contido na Cidade da Cultura sufran unha diminución de espazos e de visibilidade social. Especialmente cando no decreto de creación do Arquivo de Galicia de 10 de decembro de 2010, publicado pola Consellería de Cultura nesta lexislatura, pon de manifesto no seu preámbulo que: “é necesario que exista un arquivo que culmine a súa organización e reciba aqueles documentos que teñan carácter histórico procedentes dos restantes arquivos -administrativos e intermedios[…]. Un centro que reúna as adecuadas condicións construtivas e funcionais para asegurar a súa conservación, tratamento e posta á disposición dos cidadáns e da Administración, e que ao tempo posúa a necesaria dignidade arquitectónica para transmitir adecuadamente a relevancia da súa función; E na Lei de Bibliotecas de Galicia de 15 de xuño de 2012, publicada o día 27 de xuño, na súa exposición de motivos di: Especial atención merece neste título o papel outorgado á Biblioteca de Galicia como biblioteca central do sistema bibliotecario de Galicia, centro promotor da cultura galega e coordinador para a recuperación, conservación e difusión do patrimonio bibliográfico de Galicia calquera que sexa a súa situación…”

Entendemos que, independentemente dos problemas que a Xunta de Galicia teña para xestionar o complexo do monte Gaiás, é indispensable que a nosa Comunidade Autónoma conte co seu Arquivo, servizo da máxima relevancia nunha sociedade democrática, e a súa Biblioteca, como motor da cultura e do idioma de Galicia, cada un coa súa sede e o seu persoal, e cumprindo a súa misión específica, sen que, polo feito de ser instalados na Cidade da Cultura, deban sufrir, en primeira persoa, as consecuencias de ocupar espazos nesta infraestrutura de tan difícil xestión e articulación.

A Xunta Directiva de ANABAD-Galicia

A Coruña 3 de Xullo  de 2012

A Coruña, 2 de xullo de 2012

Orzamentos de Bibliotecas 2012

A Asociación ANABAD-Galicia que agrupa os profesionais dos servizos de arquivos, bibliotecas e centros de documentación de Galicia, quere manifestar a súa opinión sobre a proposta de orzamentos para as Bibliotecas públicas do ano 2012.

En primeiro lugar queremos deixar patente a diminución do orzamento, nun total de 853.660€, nas partidas dirixidas ao mentemento das instalacións, equipamento, actividades e adquisición de fondos para as bibliotecas públicas de Galicia.

Este recorte pode ser entendíbel nun momento de crise como o actual e comprendemos que se poida producir no total da partida orzamentaria. Co que non poderíamos estar de acordo é con que estas partidas, unha vez aprobadas, fosen recortadas ou directamente eliminadas como aconteceu no orzamento do ano 2011, tal e como deixamos patente no comunicado público que desde a Asociación emitimos o 19 de Abril de 2011. (http://agabad.blogsome.com/2011/04/19/comunicado-de-anabad-galicia-ante-os-recortes-nas-bibliotecas-publicas/)

Por outra parte, na reunión mantida co Conselleiro de Cultura, co Director Xeral do  Libro, Arquivos e Bibliotecas e co Subdirector de Bibliotecas o pasado 31 de maio de 2011, indicáronselle varios asuntos, relacionados co orzamento: (http://agabad.blogsome.com/2011/06/07/reunion-de-anabad-galicia-coa-consellaria-de-cultura-2/)

O pasado 23 de Novembro a Xunta Directiva de Anabad-Galicia mantivo unha reunión cos responsables da Consellería de Cultura no que tamén se tratou o tema dos orzamentos para o 2012, no que se plantexaron cuestións que consideramos importantes para manter o funcionamento e a calidade dos servizos nas bibliotecas públicas entre os que destacaban:

  • O mantemento das partidas para adquisición de fondos documentais nas bibliotecas, pola vía do cofinanciamento coas partidas destinadas pola Xunta e polo Ministerio de Cultura. No correspondente ao ano 2012 a partida destinada pola Xunta é de 1.500.000€
  • O mantemento das partidas para a realización de actividades nas bibliotecas públicas (nodais e municipais) que, en anos anteriores se realizaban baixo o nome de Letras Vivas, e se executaban tamén pola vía de cofinanciamento cos concellos. A  partida destinada pola Xunta para este concepto é de 250.000€
  • A incorporación da partida de formación do persoal bibliotecario que, no orzamento do ano 2011 non existiu, e no 2012 será de 15.000€

Ante isto declaramos:

  • Que aínda que se produciu un recorte nas partidas, estas mostran un interese en manter os servizos nas bibliotecas públicas.
  • Que se mantén, aínda que recortada, a partida de adquisición de fondos bibliográficos e que esta debe chegar a todas as bibliotecas públicas, non só ás bibliotecas nodais.
  • Que, da mesma maneira, a partida de actividades culturais e de animación á lectura debe chegar íntegra a todas as bibliotecas públicas.
  • Que se incluiu, tal e como se pedía desde ANABAD-Galicia, unha partida para a formación de persoal.

Desexamos que estas partidas se destinen integramente aos gastos executados durante o exercicio 2012 e non se imputen a outros gastos ou anualidades.

Orzamentos 2011

Orzamentos 2012

Bolsas Bibliotecas

272.000

Bolsas bibliotecas

243.920

Equipamento rede bibliotecas (mobiliario)

232.339

Equipamento rede bibliotecas (mobiliario)

64.800

Equipamento informático para a rede

360.570

Equipamento informático para a rede

90.000

Lotes fundacionais e adquisición de fondos bibliográficos

1.800.000

Lotes fundacionais e adquisición de fondos bibliográficos

1.500.684

Promoción da lectura e do libro

700.000

Promoción da lectura e do libro

346.845

Actividades culturais e de animación á lectura en bib.

250.000

Cursos de Formación para bibliotecarios

15.000

Total 2011

3.364.909€

Total 2012

2.511.249€

Na Coruña a 10 de decembro de 2011